برچسب

"بارنامه الکترونیک"

بارنامه الکترونیکی جایگزین بارنامه کاغذی شد
با توجه به الزامات قانونی مندرج در قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون حذف فیزیکی بارنامه و الکترونیکی‌کردن اسناد حمل کالا به وسیله ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای، شرکت‌های حمل و نقل موظف به صدور بارنامه الکترونیکی شده‌اند .
بارنامه الکترونیک تنها سند مورد تایید برای جابجایی و حمل کالا
بارنامه الکترونیک تنها سند مورد تایید برای جابجایی و حمل کالا
الکترونیکی شدن صدور بارنامه‌های کالا در استان خراسان جنوبی
صدور اسناد حمل الکترونیکی کالا و حذف فیزیک بارنامه ، آغازی بر تحول فرآیندهای مدیریت حمل و نقل کالا بوده که برای دستیابی به حمل و نقل دیجیتال و تحقق اهداف ارائه خدمات الکترونیک انجام می‌شود .
آغاز حذف کامل بارنامه های کاغذی و صدور بارنامه الکترونیکی در استان کرمانشاه طبق برنامه زمانبدی
صدور بارنامه الکترونیکی عامل اصلی امنیت جابجایی حمل و نقل کالا ، بهبود استانداردهای حمل بار ، افزایش ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای ، برقراری عدالت توزیع بار در ایجاد سامانه بارنامه برخط و یا همان الکترونیکی شدن صدور بارنامه به عنوان یک تحول در حوزه حمل و نقل جاده ای محسوب می‌شود .